Informacja

w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów

Mając na uwadze, że z dniem 25 maja 2018 roku upłynął okres dostosowawczy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”, Kancelaria Radcy Prawnego Marek Szyca Radca Prawny, ul. Wierzbowa 6/2, 61-853 Poznań, NIP 8392106914, dalej jako „Kancelaria”, informuje jak następuje:

1. Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób, z którymi Pani / Pan współpracuje zostały przekazane Kancelarii w związku z zawarciem między stronami umowy o świadczenie pomocy prawnej lub innej umowy, albo w związku z przepisami o świadczeniu pomocy prawnej z urzędu oraz zgodnie i na podstawie przepisów podatkowych i innych przepisów prawa,

2. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Kancelaria,

3. Kancelaria nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

4. Kancelaria przetwarza dane osobowe w następujących celach:
· realizacji łączącej Strony umowy o świadczenie pomocy prawnej,
· świadczenia pomocy prawnej z urzędu na podstawie odrębnych przepisów,
· świadczenie usługi siedziby,
· wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii zgodnie z przepisami prawa podatkowego i innymi przepisami prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, jak wskazano powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, a zwłaszcza:
a) podmiotom zewnętrznym świadczącym Kancelarii usługi kadrowe, księgowe i podatkowe,
b) podmiotom zewnętrznemu świadczącym Kancelarii usługi informatyczne,

6. dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy, łączącej Strony, albo w okresie świadczenia pomocy prawnej z urzędu oraz w okresie przewidzianym przepisami prawa podatkowego i innymi przepisami prawa,

7. w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo:
a) dostępu do treści danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 17 ust. 1 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 18 ust. 1 RODO
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami prawa,

8. w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani / Pana zgody, przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody,

9. w zakresie w jakim przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych lub danych osobowych osób współpracujących z Panią / Panem, następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią lub w celu świadczenia pomocy prawnej z urzędu, podanie przez Panią / Pana tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy lub świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią lub brak możliwości świadczenia pomocy prawnej z urzędu,

10. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych lub danych osobowych osób współpracujących z Panią / Panem narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Marek Szyca
radca prawny